qq备注分组

最近更新 | 添加到QQ书签 | 网站地图 | 最新推荐 | QQ名字TAG列表 | 收藏本站 |

当前位置: 主页 > QQ空间 > 留言代码 >

非常好看的乖乖宝贝个性空间留言代码

作者:admin   来源:未知   发布时间:2010-05-18 12:49 QQ书签】【百度搜藏

[M]
[ftf=Webdings][fts=6][ftc=F16D7E][ftc=2F3192][ftc=F16D7E]Y[/ft][/ft][/ft][/ft][/ft]
  
([B][U][ftc=F7941D]注定[/ft][/U][/B])。[B][ftc=EE1000]我[/ft][/B] [B][ftc=EE1000]们[/ft][/B] [B][ftc=F7941D]幸[/ft][/B] [B][ftc=F16522][ftc=F7941D]福[/ft][/ft][/B]

.[ftc=8FC63D]★[/ft] [ftc=EE1000]*[/ft] [ftc=17BCB4]★[/ft]..
. [ftc=FFF467]★[/ft] [ftc=EF6EA8]*[/ft]. [ftc=6CCFF7]*..*[/ft]    [ftc=F16D7E]★[/ft] 
[ftc=00AEEF]★[/ft]                                   *
       ★     [ffg,EE1000,FFFFFF]乖乖,宝贝[/ft]         [ftc=EE1000]★[/ft]'      
'*.                        [ftc=39B778]*[/ft]
  '[ftc=ACD372]★[/ft]     [ftc=00BFF3]★[/ft] 
   '*..[ftc=A763A9]★[/ft]'[/M]
 

    Tag:
中查找“非常好看的乖乖宝贝个性空间留言代码”更多相关内容
中查找“非常好看的乖乖宝贝个性空间留言代码”更多相关内容

非主流图片推荐 »